top of page

אודות התכנית

קפסולה הינה תכנית  לימודים דו-שנתית ייחודית, אשר מטרתה לתת ידע תיאורטי, טכניקות ומיומנויות בטיפול משפחתי וזוגי מתוך עמדה אינטגרטיבית.  במסגרת התוכנית נלמד להסתכל על הפרט, הזוג, המשפחה ויחסי הגומלין ביניהם מתוך ראיה מערכתית-אינטגרטיבית  הנשענת על המשגות טיפוליות מגוונות.

 

מטרות התכנית:

  • להקנות ידע וכלים מקיפים לגביי תיאוריות ומיומנויות מגוונות של טיפול משפחתי וזוגי. מחד, מייצגת התכנית את הגישות המרכזיות בתחום ומאידך היא חותרת לתת ביטוי לריבוי, מגוון ועדכניות.

  • לקדם חיבור ואינטגרציה של ידע וכלים אלו לעבודה הטיפולית  במגוון הקשרים פרטניים ומערכתיים, ציבוריים ופרטיים, תוך התמקדות בסוגים שונים של בעיות וקשיים.

  • לקדם את היכולת לראיה אינטגרטיבית של טיפול נפשי כמתייחס באופן גמיש, משולב ומשתנה לפרטני, הזוגי, המשפחתי והחברתי תוך שימוש במגוון שפות מקצועיות ובמפות דרכים אינטגרטיביות.
     

השנה הראשונה של התכנית תתמקד בתיאוריות ופרקטיקות של הטיפול המשפחתי. השנה השנייה בתכנית תתמקד בתיאוריות ופרקטיקות של טיפול זוגי. חלק מהקורסים וההכשרות יתייחסו לשני סוגי הטיפול גם יחד.

התוכנית מוכרת כהשתלמות מקצועית מובהקת מטעם הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל)

תוכנית ההסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי מוכרת על ידי  החטיבות החינוכית, השיקומית, הרפואית והתעסוקתית בהפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים בישראל)

התוכנית מוכרת על ידי האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי בקטגוריה ב׳ (תוכנית תיאורטית מלאה)

*

*

*

יוצרות התכנית

רכזת הדרכה

מנהלת התכנית

צוות התכנית

מרצים בדף מרצים
אודות מורחב

מדריכי התכנית

bottom of page